Πρόστιμα έως 100.000 ευρώ στους επιτήδειους εμπόρους που γυρίζουν χιλιόμετρα!

CARBROKERS_NEW_white2-300x138

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα «μπλοκάρει» και την έκδοση της Ελληνικής Άδειας Κυκλοφορίας σε περίπτωση ανακολουθίας των χιλιομέτρων σε εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα.

 

«Παγίδες» αλλά και βαριά πρόστιμα θα επιβάλλει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στους επιτήδειους εμπόρους εισαγόμενων μεταχειρισμένων που γυρίζουν χιλιόμετρα και τα πωλούν σε ανυποψίαστους καταναλωτές ενώ παράλληλα σε κάποιες περιπτώσεις κλέβουν και το κράτος λόγω καταβολής μειωμένων δασμών! Σύμφωνα με το άρθρο 54 που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τα Υδατοδρόμια που έχει τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση ξεκαθαρίζεται πως δεν θα εκδίδεται καμία Άδεια Κυκλοφορίας σε εισαγόμενο όχημα στο οποίο διαπιστώνεται ανακολουθία χιλιομέτρων.

Μάλιστα σύμφωνα με το νομοσχέδιο απαιτούνται επιπλέον έγγραφα για την έκδοση της πρώτης Άδειας Κυκλοφορίας στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα ώστε να μπορούν τα στελέχη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να τα ελέγχουν και να διαπιστώνουν αν αυξάνονται προοδευτικά τα χιλιόμετρα τους. Το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου της προηγούμενης χώρας προέλευσης, το τιμολόγιο αγοράς στο οποίο θα αναγράφονται τα διανυθέντα χιλιόμετρα, το Πιστοποιητικό Ταξινόμησης στο οποίο επίσης θα αναγράφονται τα διανυθέντα χιλιόμετρα κατά την ημερομηνία εισαγωγής του οχήματος αλλά και το Ελληνικό Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου εφόσον απαιτείται από την συχνότητα ελέγχου, θα είναι τα επίσημα έγγραφα που θα ελέγχουν τα στελέχη των κατά τόπους Διευθύνσεων Μεταφορών και θα αποφασίζουν αν είναι όλα σωστά με αποτέλεσμα να εκδίδεται η Ελληνική Άδεια Κυκλοφορίας των οχημάτων.

Αν διαπιστωθεί ανακολουθία χιλιομέτρων τότε τα στελέχη των Διευθύνσεων Μεταφορών δεν ολοκληρώνουν την έκδοση της Ελληνικής Άδειας Κυκλοφορίας και αποστέλνουν ενημερωτική έκθεση στην αρμόδια Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία επιβάλλει πρόστιμο στον εισαγωγέα του οχήματος, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής με την τέλεση της ίδιας παράβασης εντός τριών (3) ετών από την έκδοση της απόφασης επιβολής του ανωτέρω προστίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και μπορεί να ανέλθει έως και 100.000 ευρώ!

Ειδικότερα το άρθρο 54 στο νομοσχέδιο για τα Υδατοδρόμια αναφέρει ότι: «Πρόσθετες απαιτήσεις για την έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας επιβατηγών οχημάτων και ελαφρών φορτηγών που έχουν ταξινομηθεί πρώτη φορά σε χώρα του εξωτερικού και έχουν εισαχθεί στη χώρα μας ως μεταχειρισμένα.

1.Για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας μεταχειρισμένων επιβατηγών οχημάτων και ελαφρών φορτηγών με ΜΑΜΦΟ μικρότερη ή ίση των τρεισήμισι τόνων (κατηγορίες Μ1 και Ν1, της οδηγίας 2007/46/ΕΚ αντίστοιχα) που έχουν ταξινομηθεί πρώτη φορά σε χώρα του εξωτερικού και έχουν εισαχθεί στη χώρα μας ως μεταχειρισμένα, πρόσθετα των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις δικαιολογητικών απαιτείται και η υποβολή:

α) Του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) του οχήματος και ειδικότερα:

αα) προκειμένου για οχήματα με προηγούμενη κυκλοφορία σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται η υποβολή ισχύοντος, κατά το χρόνο έκδοσης της Δήλωσης Άφιξης του Οχήματος (Δ.Α.Ο.) στη Χώρα, Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου της χώρας προέλευσής του, χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις. Η απαίτηση υποβολής του ξένου Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου ισχύει εφόσον το όχημα είχε καταστεί, σε προγενέστερο χρόνο, υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με την συχνότητα ελέγχου του κράτους μέλους προηγούμενης κυκλοφορίας του.

ββ) προκειμένου για οχήματα με προηγούμενη κυκλοφορία σε τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται το όχημα να υποβληθεί υποχρεωτικά σε τεχνικό έλεγχο από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. εντός της ελληνικής επικράτειας και να εκδοθεί Δ.Τ.Ε. που να πιστοποιεί ότι το εν λόγω όχημα δεν παρουσιάζει σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις.

β) Του τιμολογίου ή ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησης του οχήματος, που εκδίδεται από τον αλλοδαπό κάτοχο (διανομέα ή ιδιώτη) και στο οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά και η ένδειξη του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων.

γ) Του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης του οχήματος που εκδίδεται από τις Τελωνειακές Αρχές, στο οποίο αναγράφεται υποχρεωτικά, τόσο για τα επιβατηγά οχήματα όσο και για τα ελαφρά φορτηγά, και η ένδειξη του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων κατά την εισαγωγή του.

δ) Του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης του οχήματος, εφόσον το όχημα προέρχεται από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία έχει υποβληθεί η αίτηση για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, ελέγχει τον αριθμό των διανυθέντων χιλιομέτρων στα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου του Κ.Τ.Ε.Ο. της χώρας προέλευσής του,

β) Τιμολόγιο ή ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησής του

γ) Πιστοποιητικό Ταξινόμησής του και

δ) Ελληνικό Δ.Τ.Ε., εφόσον απαιτείται από την συχνότητα ελέγχου.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα χιλιόμετρα δεν αυξάνονται ανά δικαιολογητικό σύμφωνα με την παραπάνω σειρά, ή ότι το Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου του Κ.Τ.Ε.Ο. της χώρας προέλευσής του είναι πλαστό, τότε η διαδικασία για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος δεν ολοκληρώνεται.

Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης, και σε όλα τα αντίγραφα του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης σημειώνεται το ιστορικό των ενδείξεων μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων και η παρατήρηση ότι η έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος δεν ολοκληρώθηκε.

Η διαδικασία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος ολοκληρώνεται μετά τον επανέλεγχο του οχήματος από την αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης και την έκδοση νέου Πιστοποιητικού Ταξινόμησης, στο οποίο η αναγραφόμενη ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων συμφωνεί με αυτή επί του Ελληνικού Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου, εφόσον απαιτείται, άλλως με την αναγραφόμενη ένδειξη στο τιμολόγιο ή ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησής του ή στο Πιστοποιητικό Ταξινόμησης του οχήματος.

3.Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, πλέον των ενεργειών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, υποχρεούται να αποστείλει ενημερωτική έκθεση στην αρμόδια Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία επιβάλλει πρόστιμο στον εισαγωγέα του οχήματος, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€) έως πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€). Σε περίπτωση υποτροπής με την τέλεση της ίδιας παράβασης εντός τριών (3) ετών από την έκδοση της απόφασης επιβολής του ανωτέρω προστίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται.

Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται η κατηγοριοποίηση του προστίμου, ο τρόπος επιβολής αυτού καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

1.Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος δεν ισχύουν για τις περιπτώσεις ελληνικής υπηκοότητας κατόχων αυτοκινήτων, οι οποίοι διέμεναν στο εξωτερικό και επαναπατρίζονται. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων πρέπει να έχει εκδοθεί στο όνομα του επαναπατρισθέντος και ο αριθμός των διανυθέντων χιλιομέτρων προκύπτει, είτε από το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.), εφόσον αυτά είναι υπόχρεα να το φέρουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας προέλευσης τους, είτε από το Πιστοποιητικό ταξινόμησής τους.»

Πηγή newsauto.gr

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest