Έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος σε μεταχειρισμένα επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα από 23.7.20 – Κοινοποίηση των νέων διατάξεων με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ

αυτοκινητο και περιβάλλον

Με την εγκύκλιο Ε.2114/2020 της ΑΑΔΕ κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 5, 63 και 65 του ν.4710/2020 (ΦΕΚ 142/ Α’) «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης» και γίνονται γνωστά τα ακόλουθα:

Α. Επιβολή περιβαλλοντικού τέλους

Επιβάλλεται στα μεταχειρισμένα επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα, από 23/7/2020, έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο συνεισπράττεται με το τέλος ταξινόμησης, ως ακολούθως:

1. Στα επιβατικά αυτοκίνητα της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001, ύψους:
α) τριών χιλιάδων ευρώ (3.000), τα οποία πληρούν εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 4,
β) χιλίων (1.000) ευρώ, τα οποία πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO 5a, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ.715/2007 της 20ής Ιουνίου 2007 και στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 692/2008 της 18ης Ιουλίου 2008 ή μεταγενέστερων τροποποιητικών αυτών.

2. Στα φορτηγά αυτοκίνητα των περ. β’, γ’, ε’ της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001 και τις μεταχειρισμένες βάσεις αυτών, ύψους:
α) τριών χιλιάδων ευρώ (3.000), τα οποία πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 4,
β) χιλίων (1.000) ευρώ, τα οποία πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 5a, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 715/2007 της 20ής Ιουνίου 2007 και στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 692/2008 της 18ης Ιουλίου 2008.

Ως προς τον χρόνο γένεσης της υποχρέωσης καταβολής του περιβαλλοντικού τέλους, καθώς και τον χρόνο που αυτό καθίσταται απαιτητό, εφαρμογή έχουν τα προβλεπόμενα, στις διατάξεις του άρθρου 128 του ν. 2960/2001, για το τέλος ταξινόμησης.

Επιπλέον, με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5 του κοινοποιούμενου νόμου, προβλέπεται η εξαίρεση από το περιβαλλοντικό τέλος, των επιβατικών αυτοκινήτων άνω των τριάντα (30) ετών, τα οποία προορίζονται να κυκλοφορήσουν αποκλειστικά ως αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος. Διευκρινίζεται ωστόσο, ότι για τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος ισχύουν τα προβλεπόμενα στην αρ. Αοικ.82350/3809/19 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4948 Β/31-12-2019) και ειδικότερα, όταν τα εν λόγω οχήματα εισάγονται ή μεταφέρονται από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν ταξινομηθεί στη χώρα μας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 της ως άνω Απόφασης, σύμφωνα με τις οποίες, η έκδοση της βεβαίωσης χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος, η οποία χορηγείται από τους αρμόδιους φορείς της παρ. 1 του ιδίου άρθρου της Απόφασης ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού από το οποίο προκύπτει ο χαρακτηρισμός του ως ιστορικού, προϋποθέτει την προσκόμιση του οικείου τελωνειακού παραστατικού, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη δασμολογική κατάταξη των οχημάτων στη Δ.Κ. 9705. Επισημαίνεται άλλωστε, ότι βάσει του Κοινού δασμολογίου της Ε.Ε. (Καν. ΕΟΚ 2658/87 του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τη συμπληρωματική σημείωση του Κεφαλαίου 97, η δασμολογική κατάταξη ορισμένων οχημάτων ως (συλλεκτικά) οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος διενεργείται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Από την υποχρέωση καταβολής του περιβαλλοντικού τέλους εξαιρούνται:

α) τα οχήματα των παρ.1 και 2 του άρθρου 5, για τα οποία έχουν υποβληθεί κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του κοινοποιούμενου νόμου, δήλωση άφιξης οχήματος (Δ.Α.Ο.) ή δηλωτικά εισαγωγής.
β) τα οχήματα, για τα οποία από τις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται πλήρη απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης.

Μερική καταβολή περιβαλλοντικού τέλους

Σε περιπτώσεις όπου προβλέπεται μερική απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, το περιβαλλοντικό τέλος καταβάλλεται, σε ποσοστό, ανάλογο με το οφειλόμενο ποσοστό του τέλους ταξινόμησης. Για παράδειγμα, για τις περιπτώσεις δικαιούχων απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης, βάσει των ισχυουσών διατάξεων περί αναπηρικών αυτοκινήτων, για αυτοκίνητο κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι 1650 κ.εκ., στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβισμού, με καταβολή ποσοστού του αναλογούντος στο αυτοκίνητο αυτό τέλους ταξινόμησης (30% για τα πάνω από 1.650 κ.εκ. και μέχρι 2.000 κ.εβ.), θα καταβάλλεται και το αντίστοιχο ποσοστό του περιβαλλοντικού τέλους, ανάλογο με το καταβληθέν ποσοστό του τέλους ταξινόμησης, ήτοι πχ. για αυτοκίνητο όχημα Euro 4 κυβισμού 1.800 κ.εκ. (περιβαλλοντικό τέλος 3.000 ευρώ), καταβάλλεται ποσοστό 30% του τέλους ταξινόμησης σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και αντίστοιχα, καταβάλλεται ποσοστό 30% του περιβαλλοντικού τέλους (900 ευρώ).

Διαδικασία είσπραξης του περιβαλλοντικού τέλους

Για την είσπραξη του περιβαλλοντικού τέλους στις περιπτώσεις των ως άνω επιβατικών και φορτηγών οχημάτων (Euro 4 και Euro 5a), θα ακολουθείται χειροκίνητη διαδικασία όπου, κατά την καταγραφή των αποτελεσμάτων ελέγχου, ο αρμόδιος ελεγκτής, εφόσον διαπιστώνει κατά τον έλεγχο εγγράφων (πιστοποιητικό συμμόρφωσης, έγκριση τύπου, ΔΑΟ κ.λ.π.) ότι πρόκειται για αυτοκίνητο όχημα Euro 4 ή Euro 5a για το οποίο έχει υποβληθεί δήλωση άφιξης οχήματος (Δ.Α.Ο.) ή δηλωτικό εισαγωγής, μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του κοινοποιούμενου νόμου, θα προβαίνει στην προσθήκη μίας εγγραφής στον Αυτόματο Υπολογισμό, στην καρτέλα Υπολογισμός Φόρων, όπου θα συμπληρώνει χειροκίνητα, στο ΕΔΕ ή στη ΔΕΦΚ:

– τα στοιχεία [το Είδος Επιβάρυνσης: κωδικός μηχανογράφησης, την Φορολογική Βάση Επιβάρυνσης (τιμή 0), τον Συντελεστή Επιβάρυνσης (τιμή 0)] και
– το Ποσό του αναλογούντος Περιβαλλοντικού Τέλους.

Πιο συγκεκριμένα, στο κατά περίπτωση σχετικό παραστατικό, ΕΔΕ ή ΔΕΦΚ, θα συμπληρώνει:

– τους κατωτέρω κωδικούς μηχανογράφησης καθώς και το αντίστοιχο ποσό του βεβαιωθέντος και οφειλόμενου περιβαλλοντικού τέλους,
– ενώ, σε περίπτωση ολικής ή μερικής απαλλαγής από το περιβαλλοντικό τέλος θα συμπληρώνει στους κατωτέρω σχετικούς κωδικούς μηχανογράφησης (κωδ. μηχανογράφησης 661 ή 663 ή 665 ή 667) για τη χορηγούμενη ολική ή μερική απαλλαγή από αυτό, το υπολογισθέν και μη οφειλόμενο (μη βεβαιωθέν) ποσό του εν λόγω τέλους (ατελώς).
Β. Απαγόρευση ταξινόμησης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του κοινοποιούμενου νόμου, απαγορεύεται η ταξινόμηση, των ως άνω επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων, εφόσον υπάγονται εκ κατασκευής στις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 3, 2 και 1, καθώς και αυτών που δεν υπάγονται σε προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), συμβατικής τεχνολογίας και για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Συνεπώς, για τα οχήματα αυτά, δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα περί καταβολής του τέλους ταξινόμησης πριν την θέση των οχημάτων σε κυκλοφορία στη χώρα.

 

 

 

 

 

Πηγή TAXHELVEN

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest